Upute i uvjeti rezervacije putovanja i odmora

OPĆI UVJETI

Putnik se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana, a ostatak iznosa plaća se u turističkoj agenciji Aventura na dan dolaska u smještaj -u gotovini.

Mogućnosti plaćanja su: kreditne kartice /American Express, MasterCard, Visa/ te bankovna doznaka ako nije drukčije dogovoreno sa osobljem Aventura.

 

CIJENA USLUGA

Cijena usluge navedena je u programu. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta.

 

PROMJENA CIJENE

Aventura zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. Aventura može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Objavljene cijene rezultat su ugovora Aventura s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

 

PUTNA DOKUMENTACIJA

Putna dokumentacija šalje se gostu putem Interneta ili poštom (prema dogovoru) te podrazumijeva potvrdu o uplati, te vouchere ukoliko je usluga u potpunosti uplaćena od strane gosta.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKATA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima koji su iz dotičnih objekata poslani Aventura. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Aventura ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Aventura ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera – vlasnika smještajnih kapaciteta.

 

SMJEŠTAJ U APARTMANE I HOTELE

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se obavezno moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga, 

dulje zadržavanje obvezuje plaćanje za još jedan dan. Dolaske iza 19 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Ukoliko se odlučite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti cijelu rezervaciju boravka.


 

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman najmanje 28 dana prije dolaska, vraćamo uplaćenu akontaciju umanjenu za 20 % (troškovi povrata); u protivnom, Aventura od ukupne cijene aranžmana zadržava 30% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Aventura zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

 

PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Aventura pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Aventura nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 

DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 

REKLAMACIJE

Gost je dužan prilikom ulaska u apartman dobro pogledati dali on odgovara apartmanu iz ugovora a ako ima neki prigovor, dužan je do isteka toga dana (kraja radnog dana) na to upozoriti Aventuru koja će u najkraćem mogućem roku nastojati grešku ispraviti. Kasnije primljeni prigovori se neće uvažiti. Na reklamacije koje se ne mogu otkloniti u roku od 2 dana gost – putnik ima pravo nadoknade – popusta na cijenu aranžmana do 5%. Putnik i Aventura će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda suda u Krku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

OBVEZE AVENTURA

Aventura je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Aventura će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Aventura nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u apartmanima, hotelskim i drugim objektima  i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Aventura. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.